Bai Mi Patang Udvit Hote Song Lyrics – Lakhat Ashi Dekhani Movie

Bai Mi Patang Udvit Hote Song Lyrics

चढाओढीने चढवीत होते
ग बाई मी पतंग उडवीत होते
होता झकास सुटला वारा
वर पतंग अकरा-बारा
एकमेकांना अडवित होते
बाई मी पतंग उडवीत होते
काटाकाटीस आला ग रंग
हसू फेसाळ घुसळीत अंग
दैव हारजीत घडवीत होते
बाई मी पतंग उडवीत होते
माझ्या दोर्यानं तुटला दोरा
एक पतंग येई माघारा
गेला गुंतत गिरवीत गोते
बाई मी पतंग उडवीत होते

Also, Read: