Jeeva Shivachi Bail Jodi Song Lyrics – Tambadi Mati

Jeeva Shivachi Bail Jodi Song Lyrics

जिवा शिवाची बैल जोड़
लावली पैजला आपली पुढ
डौला मोराच्या मानचा रे डौल मानचा
ये गा रामाच्या बानाचा र
ये ग बानाचा
डौला मोराच्या मानचा रे डौल मानचा
ये गा रामाच्या बानाचा र
ये ग बानाचा ||
तान्या सर्जाची हनाम जोड़ी …
कुणा हवीत हाती घोडी माझ्या राजा र …
डौला मोराच्या मानचा रे डौल मानचा
ये गा रामाच्या बानाचा र
ये ग बानाचा || १ ||
धरती आभाळाची चाक
त्याच्या दुलभेची हो गाड़ी …
सूर्य चंद्राची हो जोड़ी …
त्याच्या सर्गाची र माडी सर्गाची माडी …
डौला मोराच्या मानचा रे डौल मानचा
ये गा रामाच्या बानाचा र
ये ग बानाचा || २ ||
डौला मोराच्या मानचा रे डौल मानचा
ये गा रामाच्या बानाचा र
ये ग बानाचा